iheartdg.com
02/05 Kotoka: Road to Final
02/05/2018 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka Kotoka: Road to Final 300 Attendance 0. Hyo Watanabe❌ (4:57 Boston Crab) Oji Shiiba❌ 1. Masaaki Mochizuki, Masato Yoshino, Jason Lee⭕&#…