ideaplus.ir
کود آهن و مصرف بالای آن در ایران - گروه آیدیاپلاس
کود آهن و مصرف بالای آن در ایران کود آهن در PH های تقریبا اسیدی بهترین جذب را دارد. از آنجا که در اکثر مناطق ایران خاک ها قلیایی بوده و PH بیشتر از ۷ را