ideaplus.ir
مقایسه بذر ارقام گل جعفری - گروه آیدیاپلاس
مقایسه ارقام بذر گل جعفری رقم Taishan شرکت Pan American با رقم Antigua شرکت Goldsmithارقام بذر گل جعفری Taishan روزکوتاه هستند. زمانی که طول روز کمتر از ۱۴ ساعت باشد گ