idealdiet.ir
انجماد سلولهای چربی با کرایولیپولیز و کاهش سایز عالی
با انجماد سلولهای چربی در روش کرایولیپولیز، سلولهای چربی به طور طبیعی در طی دو ماه از بدن دفع می شود. کاهش سایزی بسیار عالی را بعد از این مدت زمان...