icueh.com
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG, VÀ CON MẮT CỦA NGƯỜI SALES GIỎI - icueh
Một người sales giỏi chỉ khi họ bán được thật nhiều hàng và muốn bán được nhiều hàng trước tiên phải nắm bắt được khách hàng tiềm năng. Vậy thế nào là khách hàng tiềm năng? Có thể hiểu nôm na, họ là những người mang lại rất ít giá trị trước mắt, nhưng cóRead More