icare-club.com
Shapes of Minds
เราเพียงแค่ ‘หลับ’ หลับตาอยู่ในความไม่รู้ว่าในบางครั้ง เราก็ขัดแย้งกันเพียงเพราะรูปร่างของก้อนน้ำแข็งที่เราสร้างขึ้นไม่เหมือนกัน เฉกเช่นเดียวกันกับในบางคราวที่คนเราก็หลงลืมสภาวะของการเป็นหยดน้ำบริสุทธิ์ไร้เหลี่ยมมุมที่เชื่อมความรักถึงกันได้อย่างง่ายดาย