huetravels.com.vn
Tìm hiểu sông An Cựu (Huế) - Sưu tầm bởi PVN Travel
Sông An Cựu là mộ trong các phân lưu ở bờ Nam sông Hương, cửa sông vốn thuộc đất cũ làng Phú Xuân (Thụy Lôi) nay là ranh giới giữa ...