huephong.com
Căng thẳng Biển Đông có thể ảnh hưởng lớn vào thương mại toàn cầu - Hệ thống website tin tức AFC News
Giới phân tích vừa đưa ra quan niệm về việc găng tay tăng nhanh gần đây trên Biển Đông sẽ có ý nghĩa làm sao tốt nhất với thương nghiệp thế giới . “Nếu như xung đột phát sinh … biến chứng sẽ là khổng lồ đối với thương mại thế giới ”, giám đốcRead More