hongkongthrumyeyes.com
Mui Wo / Discovery Bay Sign Post - Hong Kong Thru My Eyes
If you're hiking from Mui Wo to Discovery Bay Lantau, the signpost will show you the way.