hongkongthrumyeyes.com
Hiking thru Bamboo Groves - Hong Kong Thru My Eyes
Hiking thru bamboo groves along the Yuen Tsuen Ancient Trail in Hong Kong.