hocchungchinghe.com
LỚP HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu và Quản Lý Dự Án theo quy định mới nhất của Bộ Xây Dựng - Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư khai giảng liên tục hàng tháng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh