hoboctn.com
Emperor Hirohito
จักรพรรดิฮิโรฮิโตะ (쇼와 천황) จักรพรรดิองค์ที่ 124 แห่งญี่ปุ่น ฮิโรฮิโตะ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 29 เมษายน 1901 ในพระราชวังโอยามะ (Aoyama Palace) ในสมัยของจักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji) โดยทรงเป็นพระราชน…