hoboctn.com
Murasaki Shikibu
มุราซากิ ชิกิบุ (紫 式部, Murasaki Shikibu) ผู้เขียน The Tale of Genji (วรรณกรรม(สมบูรณ์) ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก) มุราซากิ เกิดประมาณปี 973 ในไฮอันเกียว (Heian-kyo) หรือเกียวโตปัจจุบัน เธอเกิดในตระกูล…