hoboctn.com
tuples
tuples เป็นตัวแปรซับซ้อนที่เก็บค่าตัวแปรได้หลายชนิดไว้ในตัวเดียว เช่น let noodle=(“แห้ง”,120) print(“ก๊วยเตี๊ยว+(noodle.0) ราคา+(noodle.1)”) ก๊วยเตี๊ยวแห้ง ราคา 120 หมายเหตุ…