hoboctn.com
You can love someone so much…But you can never love people as much as you can miss them. คุณอาจจะรักคนๆ หนึ่งได้มากมาย… แต่คุณไม่มีทางจะรักใครได้เท่ากับตอนที่คุณคิดถึงเขา John Green…