highpeakspureearth.com
འོད་ཟེར། བོད་ཀྱི་གཞས་པ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་དུམ་བུ་གཉིས་པ།
འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ བོད་ཀྱི་གཞས་པ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དུམ་བུ་གཉིས་པ། བཀྲས་ཆུང་། བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་བཟོས་པའི་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་གཞས།…