he.communityleadersbrief.org
תכנית להמשכיות העסקים עבור יצרנים, מפיצים וקמעונאים של מוצרי יסוד.
מסמך זה מיועד לספק תכנית להמשכיות העסקים עבור ספקי מזון ומצרכי מחייה בסיסיים, מפיצים וקמעונאים. כוונתנו היא בסך הכל לתת לעובדי התאגידים תבנית קבלת החלטות מקיפה, אשר תאפשר להם להמשיך לתפקד, באופן נו…