hanamonline.com
Thêm gadget twitter feed/ twitter timeline widget vào blogger
Hiển thị gadget twitter feed hay twitter profile timeline trên blog của bạn có 2 lợi ích: + Người dùng xem blog dễ dàng kết nối với twitter của bạn từ đó dễ theo dõi cập nhật của bạn hơn + Bạn dễ d…