haghighat.info
صحبت و الفت بهائیان با منتقدانشان، ممنوع !! - پژوهش پیرامون بهائیت
جناب بهاء الله (رهبر این فرقه) در کتاب مائده آسمانی دستور داده که با غیر بهائیان به خصوص منتقدین نباید صحبت کرد و آنها را اشرار خوانده است و صحبتی از گل و بلبل و برگ و شاخسار نیست !!