haghighat.info
ابهامات بی جواب - پژوهش پیرامون بهائیت
، از حالِ دانشجویی که در انتهای ترم به دنبال پاسخ سؤالش می گردد سخت تر باشد؛ چرا که بهائیت خود را به عنوان دین الهی معرفی کرده و دینی که پاسخگویی برای ابهامات و پرسشها ندارد، بعید است که به کار آید.