greatmingmilitary.blogspot.com
Unique weapon of the Ming Dynasty — Lang Xian (狼筅)
Drawing of a Lang Xian, from 'Ji Xiao Xin Shu (《紀效新書》)'. Lang Xian (狼筅, can be written as 筤筅, lit. 'Wolf brush'), sometimes translate...