gokovai.com
Sloka – Shuklam bharadharam
Sloka Shuklam-bharadharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye || Meaning of the Sloka ================= We pray to Lord Ganesha – who is the …