gokovai.com
lakshmi slokas – Om Sahana Vavatu
Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaveeryam Karavavahai Tejas Vinavati Tamastuma vidhwishavahai Om Shanti Shanti Shantihi