gokovai.com
Lord Krishna Sloka -Alokya mathur mukha
Lord Krishna Sloka For Kids. Lyrics Alokya mathur mukha madarana sthanyam pibantham saraseer…