gocnhin24h.com
Đang xem xét để xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu Hội thánh của đức chúa trời tại Quảng Bình
Đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Công an các huyện, thị xã và thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và cũng cố thêm tài liệu, chứng cứ …