girs.ir
راهنمای تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی با کمک تصاویر مودیس در ENVI | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
این جزوه آموزشی به نحوه استخراج کاربری های اراضی از تصاویر مودیس و بررسی تغییرات آنها پرداخته و توصیه می شود حتما ار این جزوه استفاده نمایید. به زبانی کاملا ساده و گویا نوشته شده و جا دارد از آقای سهیل رضازاده به جهت تهیه این آموزش کمال تشکر را داشته باشیم. مواردی که در این کتابچه به آن پرداخته شده شامل موارد زیر است: 1. انتخاب سنجنده مورد نظر و دانلود تصویر مناسب 2. زمین مرجع نمودن تصاویر سطح یک دانلود شده از MODIS با کمک ENVI 3. آماده سازی ترکیب باندی مناسب از تصویر دانلود شده 3-1- ایجاد شاخص های پوششی مناسب و کمک دهنده در تولید نقشه کاربری اراضی 3-2- ترکیب باندهای مورد نیاز برای شروع عملیات طبقه بندی و تولید نقشه کاربری اراضی 3-3- بریدن محدوده مطالعاتی مورد نظر از تصویر با ترکیب باندی مناسب 4. طبقه بندی نظارت شده به روش Maximum Likelihood 4-1- انتخاب نمونه از کلاس های مورد نظر 4-2- تکرار اعمال فوق برای 8 دسته متفاوت دیگر و ذخیره مجدد آن 4-3- استفاده از ابزار Classification/Supervised/Maximum Likelihood 4-4- صحت سنجی با کمک ضریب کاپا و نمونه دوم فراخوانی شده 5. ورود تصاویر طبقه بندی