girps.net
پهنه بندی سیلاب با مدل HEC-RAS در ArcGIS
یکی از مطالعاتی که امروزه تاکید زیادی بر روی آن وجود دارد، بررسی سیلاب و خطرات ناشی از آن است. این رخداد زمانی قابل توجه است که بارش های سنگین در یک منطقه باعث ایجاد خرابی های زیادی می شود. بنابراین همواره باید قبل از وقوع چنین رویدادهای مخربی، مطالعاتی در این زمینه صورت پذیرد