girps.net
ترکیب رنگی در سنجش از دور
در بحث پردازش تصاویر ماهواره ای یکی از مهمترین بحث ها که باعث ایجاد اطلاعات جدید می شود، استفاده از تبدیلات است. در این زمینه آموزش ترکیب رنگی در سنجش از دور مبحث این مقاله است.تبدیلات اطلاعات تصویر را به گونه ای تغییر می دهند که می توان اطلاعات جدید طیفی را از تصاویر استخراج