girps.net
تحلیل خوشه ای فضایی چند فاصله ای در GIS
در مباحث مرتبط با تحلیل آماره فضایی در GIS و در بخش تحلیل الگوها یکی از مهمترین ابزارها، تحلیل خوشه ای فضایی چند فاصله ای است.برای استفاده از این ابزار می توانید از مجموعه جعبه ابزار Spatial Statistics در زیر گروه Analyzing Pattern ابزار Multi Distance Spatial Cluster Analysis را استفاده کنید.