gilitchomski.co.il
על ספרות שואה והנרטיב הגרמני
גל של ספרי מלחמת העולם השנייה, ששואת היהודים כמעט לא קיימת בהם אך קרבנות גרמנים יש ויש, שוטף את עולם הספרות. שיחות עם מו"לים ומחנכים על התופעה אומרים שמלחמה היא החבר הטוב ביותר של המוות, אבל אני חייב לספק זווית ראייה שונה בנושא. עבורי, מלחמה היא כמו הבוס החדש שמצפה לבלתי־אפשרי ממך.