giger.ir
ابعاد استاندارد سوله چیست - گیگر
ابعاد استاندارد سوله چیست به سازه هاي فلزي شيب دار که براساس محاسبات فني خاص توليد مي شود، سوله گويند. سازه هاي شيب دار يا سوله ناميده و معرفي مي شوند Gable Bents يا Ridge Bents از اين قاب ها در پوشش دهانه هاي بزرگ و در ساختمان هاي صنعتي و کشاورزي مانند کارخانه ها،ادامه