giaxaydung.com.vn
Các video giới thiệu về GXD các khóa học và phần mềm tháng 03/2019 - Công ty Giá Xây Dựng
Giới thiệu các khóa học và phần mềm của công ty Cổ phần Giá Xây Dựng, đào tạo nghiệp vụ xây dựng hàng đầu Việt Nam, các phần mềm Kinh tế và quản lý xây dựng