ge-tech.ir
خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان BMS قسمت 11 پمپ ها - خانه هوشمند|هوشمند سازی ساختمان
در ساختمان از پمپ های سیر کولاتور و بوستر پمپ ها استفاده می شود که بطور معمول تعدادی از آن ها در حالت رزرو قرار دارد و مابقی با توان تامی مشغول بکار هستند که انرژی برق فراوانی را مصرف می کنند. از این پمپ ها در جهت گردش آب درون سیستم های مختلف از …