fukuyuki.net
日本はbot後進国になる運命かもね。
日本はbot後進国になる運命かもね。ガラパゴスになると思うよ。iモードと同じ運命。