forouzeslami.com
خط چشم دائم اصفهان در مرکز تخصصی فروز اسلامی
خط چشم دائم اصفهان خط چشم دائمی یک تکنیک است و یعنی فرم دهی به چشم ها با اجرای خطی بسیار نازک و طبیعی که در آن رنگدانه به طور دائم بر روی پلک وارد میکنند