fjalaime.ch
Shqipëria në Facebook - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Këto të dhëna janë bazuar nga burimi zyrtar i informacioneve, pra Facebook. Të dhënat janë të kontrolluara më 30 korrik 2013. Sipas të dhënave të Facebook-ut Shqipëria ka gjithsej 1.268.200 të regjistruar në Facebook nga të cilët 828.200 meshkuj dhe 440.000 femra. Këta përdorues ndahen në grupmosha si vijon: Grupëmosha Meshkuj Femra Gjithësej 13-15 44.000 24.000 68.000 16-20 260.000 152.000 412.000 21-25 240.000 128.000 368.000 26-34 174.000 82.000 256.000 35-45 70.000 34.000 104.000 46-55 22.000 13.200 35.200 56 – 18.200 6.800 25.000 Gjithësej 828.200 440.000…