fjalaime.ch
Çmimi si funksion i marketingut në internet - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Në përcaktimin e çmimit, tradicionalisht, kompania duhet të pasojë procedurën gjashtë hapëshe: (1) selektimi i objektivave të çmimit; (2) përcaktimi i kërkesave; (3) vlerësimi i shpenzimeve; (4) analiza e ofertave dhe kostove të konkurrentëve; (5) përzgjedhja e metodës së përcaktimit të çmimit; dhe (6) përzgjedhja e çmimit përfundimtar (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009). Në biznesin elektronik përcaktimi i çmimit bëhet ndryshe. Çmimet nuk janë të shtyra në shpenzimet margjinale – në të vërtetë, “ligji i një çmimi” nuk qëndron në tregjet në internet (R. Baye,…