fjalaime.ch
Bruto Prodhimi Vendor për banor i shteteve Ballkanike - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Grafik i “gjall” i mundësuar nga Banka Botërore (© 2016 The World Bank Group, All Rights Reserved.) Bruto Prodhimi Vendor për banor (valuta US$). Të dhënat e marra nga Banka Botërore Related Komentet nga Facebook: