fjalaime.ch
Bruto Prodhimi Vendor për banor i shteteve Ballkanike - Fjalaime!
Grafik i “gjall” i mundësuar nga Banka Botërore (© 2016 The World Bank Group, All Rights Reserved.) Bruto Prodhimi Vendor për banor (valuta US$). Të dhënat e marra nga Banka Botërore Artikujt e ngjashëm Komentet nga Facebook: