fjalaime.ch
Amortizimi dhe përllogaritja e tij - Fjalaime!
Autor: Skender Mustafi Shkarko shembujt e llogaritjes së amortizimit: Amortizimi paraqet procesin e zhvlerësimit gradual të një mjeti të caktuar. Në këtë pikëpamje, amortizimi nuk nënkupton zhvlerësimin e njëmjeti drejt shkatërrimit fizik, por shpërndarjen e vlerës së tij në kostote e caktuara për një periudhë të paradefinuar kontabël. Njihen dy lloje kryesore të amortizimit tek mjetet: Amortizimi në bazë të një forme të paracaktuar përllogaritëse – nënkupton faktin se për mjetin e caktuar kompania përcakton një (ose disa) formë përllogaritëse përmes së cilës amortizon një mjet të caktuar. Amortizimi moral…