fitret.az
Diqqət - funksiyaları, növləri, xüsusiyyətləri.
Diqqət - şüurun müəyyən bir obyekt üzərinə yönəlməsi və mərkəzləşməsindən ibarət psixi hadisədir.