fitret.az
Xarakter haqqında. Kant fəlsəfəsi. Var olan və formalaşan.
İki cür könül хoşbәхtliyi. Аğıl әn çoх qaranlıqda yaхşı işlәyir. Şər prinsiplәrә etinasızlıqdan yaranır. Kant xarakteri.