fconepiece.com
Zoro là thuyền phó của băng Straw Hat?
Zoro là người gặp Luffy đầu tiên và sau đó đã trở thành một thành viên của băng, nhưng chưa một ai kể cả Luffy hay Zoro từng nói rằng Zoro là Thuyền phó (Tiếng Anh là First Mate, ngang nghĩa với từ…