fconepiece.com
Eiichiro Oda: “Sẽ có tiểu thuyết về ACE”
ACE – Anh em kết nghĩa của Sabo và Luffy – nhân vật chết đi để lại nhiều “dư âm” nhất trong One Piece sẽ có cho mình một tiểu thuyết riêng. Vừa qua, trên số kép 21 và 22 năm 2017 của Tuần san Shone…