farmer-tractor.com
تراكتور مناسب گاوداري - تراکتورکشاورزی
تراكتور وسيله اي است كه براي تامين نيروي مورد نياز وسايل و ادوات كشاورزي به كار مي رود. يكي از قابليت هاي خوب تراكتور ، كشش ادوات كشاورزي ، نظير گاو آهنها و ديسكها مي باشد و سابقه اين وسيله نشان مي دهد كه تراكتورهاي قديمي فقط براي همين منظور ساخته شده بودند، در صورتي …