factstory.ir
غارت سومنات به دست محمود غزنوی - factstory.ir - داستانهای زیبا رو با صدای مریم بشنوین
قیمت این اشیا را که بدست محمود غزنوی غارت شد در آن روزگار ۲۰ میلیون دینار نوشته‌اند. در جنگ سومنات بیش از ۹۰ هزار نفر از هندیان به قتل رسیدند.