fa.kurddestiny.com
درباره ما
وبسایت Kurddestiny (سرنوشت کورد)، وبسایتی کاملا حقوق بشری است که با همکاری تنی چند از فعالین حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق راه اندازی شده است. این سایت با هدف “نگاهی به حقوق بشر در کوردستان …