fa.kurddestiny.com
وضعیت دو زندانی که بیش از دو دهه در زندانهای ایران میباشند
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۶ مرداد ماه۹۷ : “عثمان مصطفی پور” و “محمد نظری” دو تن از قدیمی ترین زندانیان سیاسی در ایران که بیش از دو دهه است در زندان بسر میبرند، همچن…