exiron.ir
فشارخون بالا چیست ؟
انجمن قلب آمریکا : فشارخون بالا چیست ؟ فشارخون نیرویی است که خون به دیواره ی رگها وارد می کند، فشارخون بالا ( HBP ) یعنی فشار در سرخ رگهای شما از آنچه باید باشد بیشتر است .