etarh.com
اجزای اصلی یک طرح توجیهی خوب | مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی | ایطرح
اجزای اصلی یک طرح توجیهی خوب یک طرح توجیهی یک سند پروژه رسمی است که نتایج تجزیه و تحلیل، تحقیق و ارزیابی یک پروژه پیشنهادی را نشان می‌دهد و تعیین می‌کند که آیا این پروژه از نظر فنی، مقرون به صرفه و سودآور است. هدف اصلی طرح توجیهی ارزیابی و اثبات قابلیت اقتصادی و فنی …