entomologist.ir
عقرب - با انواع عقرب آشنا شوید / مقاله و تحقیق درمورد کژدم
عقرب:کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب‌ه